My Profile Download | หลักสูตรที่ผมบริการได้ |องค์กรที่ใช้บริการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต) วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Master’s degree in Fire Protection Engineering Kasetsart University, Bangkok)
 • ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต) วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Bachelor’s degree in Industrial Engineering Kasetsart University, Bangkok)
 • การแพทย์แผนไทยวิชาชีพ สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว
(Netdao Institute of Thai Traditional Medicine)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • วิทยากรประจำสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่ง
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรประจำสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่ง
 • ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่ง
 • แพทย์แผนไทยฝึกหัดประจำ “สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว”

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้บริหารฝ่ายขายประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จำกัด

บริหารงานขาย ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนาและฝึกอบรมตัวแทน

 • ผู้บริหารของบริษัท ตรวจสอบอาคารและที่ปรึกษาด้านมลพิษ จำกัด

งานบริหารทีมงานตรวจสอบอาคาร และบริหารงานขาย

 • วิศวกรออกแบบระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย Takachiho Fire, Security & Services (Thailand) Ltd.

งานออกแบบระบบดับเพลิง บริหารควบคุม และบังคับบัญชาทีมงาน

 • วิศวกรที่ปรึกษางานเครื่องกล บริษัท เอ อี เอเซีย จำกัด

งานบริหารโครงการระบบเครื่องกล บริห่าร วางแผนงาน ควบคุม และบังคับบัญชาบุคลากร

 • วิศวกรโครงการระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง บริษัท ไพพ์ไลน์ จำกัด

งานบริหารโครงการระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง บริห่าร วางแผนงาน ควบคุม และบังคับบัญชาบุคลากร

ทำไมควรใช้บริการผม

"บทบาทแรกในชีวิตการทำงานของผมคือ วิศวกร (Engineer) โดยหน้าที่รับผิดชอบของการทำงานต้องควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นวิชาชีพนี้ได้พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของผมค่อนข้างมาก นอกจากนี้ความรู้ในวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) ที่ผมได้เรียนจากมหาวิทยาลัยสามารถนำมาใช้เครื่ิองมือประกอบการสอนได้อย่างมาก โดยเฉพาะในหมวดหลักสูตรการคิด (Thinking) และการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)"

"โดยตัววิชาชีพสร้างประสบการณ์ให้กับผมมากมาย ทั้งในแง่การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การบริหาร การบังคับบัญชา และภาวะความเป็นผู้นำ"

"บทบาทของผู้บริหารงานขายและงานตรวจสอบอาคาร ชีวิตของผมช่วงนี้ต้องพัฒนา ดูแล และฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา ผมต้องบริหารและจูงใจให้ทีมงานทำงานภายใต้ความกดดัน ต้องฝึกอบรมในด้านท้ศนคติ การบริหารอารมณ์ ทักษะการบริการลูกค้า การบริหารความขัดแย้ง การตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Gold Setting) และวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้กับทีมงาน ถือว่าเป็นการพัฒนาประสบการณ์ชีวิตในอีกด้านหนึ่งของการทำงาน ได้มุมมองที่มีความเข้าใจในหลักการของความมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของมากขึ้น (Ownership)"

"โดยตัวเนื้องานสร้างประสบการณ์ให้กับผมมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการบริหารคน และการตั้งเป้าหมายให้กับทีมทำงาน"

"บทบาทของจิตอาสาแพทย์แผนไทย เป็นประสบการณ์อีกด้านของชีวิตที่ต้องการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และนำความรู้นั้นมารักษาคนไข้ แบบจิตอาสาที่เน้นการทำบุญ โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ"

"โดยตัวเนื้องานสร้างประสบการณ์ทางจิตใจให้กับผมอย่างมากมาย มีความสุขที่ได้เรียนรู้และช่วยเหลือคนไข้ สร้างจิตใจของความเป็นผู้ให้มากขึ้น"

บางส่วนขององค์กรที่ใช้บริการการฝึกอบรม IN-House Training กับอาจารย์

"เรียนรู้ง่ายๆ และได้ผลสไตล์บานาน่า เทรนนิ่ง"

การพัฒนาพลังแห่งภาวะผู้นำในตนเอง JATCO (จาโตโค) การพัฒนาพลังแห่งภาวะผู้นำในตนเอง อิตาเลี่ยนไทย การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ คริสเตียนี แอนด์ นีลเส็น
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ซูมิโช การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ทีมมหัศจรรย์ ร่วมแรงร่วมใจไขว่คว้าความสำเร็จ JTEKT Automative เทคนิคการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้ได้ผล JTEKT Automative เทคนิคการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้ได้ผล JTEKT Automative
สร้างบริการเป็นเลิศ เริ่มต้นที่ใจคุณ Golden Food สร้างบริการที่เป็นเลิศ เริ่มต้นที่ใจคุณ เซฟทีคัท (CS Electronic) การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา Apex Circuit
ทีมมหัศจรรย์ ร่วมแรงร่วมใจไขวคว้าความสำเร็จ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ํามันกระบี่ รุ่นที่ 1/2 ทีมมหัศจรรย์ ร่วมแรงร่วมใจไขวคว้าความสำเร็จ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ํามันกระบี่ รุ่นที่ 2/2 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทีมมหัศจรรย์ ร่วมแรงร่วมใจไขว่คว้าความสำเร็จ SEI รุ่นที่ 1/2 ทีมมหัศจรรย์ ร่วมแรงร่วมใจไขว่คว้าความสำเร็จ SEI รุ่นที่ 2/2 ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน Netmarks(Thailand)
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน สยามวู๊ดแลนด์ รุุ่นที่ 1/3 ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน สยามวู๊ดแลนด์ รุุ่นที่ 2/3 ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน สยามวู๊ดแลนด์ รุุ่นที่ 3/3
การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ รุ่นที่ 1/6 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ รุ่นที่ 2/6 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ รุ่นที่ 3/6
การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ รุ่นที่ 4/6 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ รุ่นที่ 5/6 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ รุ่นที่ 6/6
การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ บุญรอดบริวเวอรี่ การพัฒนาการคิดและตัดสินใจ การไฟฟ้านครหลวงนนทบุรี รุ่นที่ 1/2 การพัฒนาการคิดและตัดสินใจ การไฟฟ้านครหลวงนนทบุรี รุ่นที่ 2/2
การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ Energymax การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ Thai Summit การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา Dic Graphic
การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ Enlighten Group การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Suretank
ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน Apex Circuit ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างานน สยามโตชู การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ไทยเทพรส รุ่นที่ 1/2 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ไทยเทพรส รุ่นที่ 2/2 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ Minigrip
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองสวัสดิภาพ การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ Chuhatsu การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ Star core
ทักษะที่สำคัญสำหรับนักขายมืออาชีพ ไทยไวนิล การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ สหกิจวิศาล รุ่นที่ 1/2 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ สหกิจวิศาล รุ่นที่ 2/2
การสื่อสาร สร้างมนุษยสัมพันธ์ และการประสานงาน Cobra International การสื่อสาร สร้างมนุษยสัมพันธ์ และการประสานงาน Asia Modify การสื่อสาร สร้างมนุษยสัมพันธ์ และการประสานงาน Pigeon
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ปัญจพลไฟเบอร์ 5Q เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง กรมควบคุมมลพิษ 6Q เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง สยามโตชู
ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน Mizuki เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน Nissan 5Q เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง Filter Vision
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Apex Circuit การบริหารความขัดแย้งเชิงประสิทธิผล อิโต เซอิโค 5Q เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแนวคิดลีน คริสเตียนนี แอนด์ นีลเส็น เสริมสร้างคุณค่าให้ชีวิต ด้วยหลักคิดที่เปลี่ยนแปลง Nissei Trading การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา มูลนิธิกระจกเงา
เชื่อสิ! ดีกว่านี้คุณก็ทำได้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เชื่อสิ! ดีกว่านี้คุณก็ทำได้ Trusty Project Management รุ่นที่ 1/2 เชื่อสิ! ดีกว่านี้คุณก็ทำได้ Trusty Project Management รุ่นที่ 2/2
กระบวนการขายทรงประสิทธิผล 7 ขั้นตอน ไทยสมุทรประกันชีวิต รุ่นที่ 1/6 กระบวนการขายทรงประสิทธิผล 7 ขั้นตอน ไทยสมุทรประกันชีวิต รุ่นที่ 2/6 กระบวนการขายทรงประสิทธิผล 7 ขั้นตอน ไทยสมุทรประกันชีวิต รุ่นที่ 3/6
กระบวนการขายทรงประสิทธิผล 7 ขั้นตอน ไทยสมุทรประกันชีวิต รุ่นที่ 4/6 กระบวนการขายทรงประสิทธิผล 7 ขั้นตอน ไทยสมุทรประกันชีวิต รุ่นที่ 5/6 กระบวนการขายทรงประสิทธิผล 7 ขั้นตอน ไทยสมุทรประกันชีวิต รุ่นที่ 6/6
การขายประกันชีวิตรายใหญ่ ไทยสมุทรประกันชีวิต คิดดี คิดเป็น ด้วยการพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสาร สร้างมนุษยสัมพันธ์ และการประสานงาน Food and Drink
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน Takenaka ก่อสร้าง การให้คำปรึกษาและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา สหกิจวิศาล รุ่นที่ 1/2 การให้คำปรึกษาและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา สหกิจวิศาล รุ่นที่ 2/2
เชื่อสิ! ดีกว่านี้คุณก็ทำได้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมใหม่ สหกิจวิศาล รุ่นที่ 1/2 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมใหม่ สหกิจวิศาล รุ่นที่ 2/2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน การพัฒนาทักษะการสื่อสารและนำเสนอ การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ การลดต้นทุนความสูญเปล่าในองค์กร
7 QC Tools 7 QC Tools 7 QC Tools
ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ไคเซ็น : Kaizen
 
มาตรฐานการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ 1/2 มาตรฐานการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ 2/2  
คู่มือคัดเลือกหลักสูตร BTG
 
Home | Courses | VDO Clip | About me | Contact | Self Development