Leadership Article No.2 ความแตกต่างระหว่าง "หัวหน้า" กับ "ผู้นำ"

การเติบโตทางสายอาชีพต่าง ๆ มีดัชนีชี้วัดอย่างง่ายคือ การได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น หรือเรียกว่าได้เป็น “หัวหน้า” ส่วนจะเป็นหัวหน้าระดับไหนนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่รับผิดชอบ แต่ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนล้วนเกี่ยวข้องกับการบริหารคนทั้งสิ้น ดังนั้นการที่หัวหน้าต้องยุ่งเกี่ยวกับคน ซึ่งเป็นสิ่งแปรเปลี่ยนได้มากที่สุดในกระบวนการทำงาน หัวหน้ายุคใหม่จึงควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำว่า “หัวหน้า” กับ “ผู้นำ” เพื่อวางบทบาทที่เหมาะสมให้กับตนเองในการทำงาน

  • ตำแหน่ง หัวหน้า เกิดจากการแต่งตั้งจากบริษัท ดังนั้นหัวหน้าจึงมีสิทธิและหน้าที่ตามสายงานปกติ ลูกน้องยินยอมทำงานตามการมอบหมายงานของหัวหน้า เนื่องจากมีสายงานตามบังคับบัญชา บางครั้งงานบางชิ้นอาจไม่ชอบหรือไม่อยากทำ แต่ต้องจำใจทำ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากความเกรงกลัวก็เป็นได้ พฤติกรรมของลูกน้องที่แสดงออกอย่างเห็นได้ชัดคือ การไม่อยู่เลยเวลาทำงานตามเวลาปกติ หรือการไม่ให้ความร่วมมือนอกเวลางาน และนอกขอบเขตของงาน ซึ่งเป็นการสะท้อนได้ว่าระดับความเป็นหัวหน้าในสายตาของลูกน้องอยู่ในระดับที่ 1 (ภาวะผู้นำ 5 ระดับของ John C. Maxwell)
  • ตำแหน่ง ผู้นำ เกิดจากความเชื่อใจและยินยอมปฏิบัติตามของลูกน้อง โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่แต่งตั้งขึ้น สามารถใช้คำแบบไทย ๆ ว่ามี “ความศรัทธา” ในตัวหน้างานเกิดขึ้นในใจของลูกน้องท่านนั้น ดังนั้นการปฏิบัติงานของลูกน้องจึงมาจากความเต็มใจทำงาน เกิดภาวะการให้ความร่วมมือทำงานหรือปฏิบัติตามระเบียบด้วยความเรียบร้อยดี พฤติกรรมของลูกน้องที่แสดงออกคือ ถ้าหัวหน้าร้องของานที่สำคัญ แม้จะเลยเวลางานหรือนอกเวลางาน ลูกน้องจะให้ความร่วมมืออย่างดี ไม่มีการนินทาลับหลัง ซึ่งเป็นการสะท้อนได้ว่าระดับความเป็นหัวหน้าในสายตาของลูกน้องอยู่ในระดับตั้งแต่ 2 ขึ้นไป (ภาวะผู้นำ 5 ระดับของ John C. Maxwell)

ดังนั้นการบริหารบุคลากรของหัวหน้าให้เกิดความราบรื่น หัวหน้าควรสร้าง “ภาวะความเป็นผู้นำ” ในตนเอง โดยบทความถัดไปจะกล่าวถึง “ปัจจัยสร้างความศรัทธา” ในตัวหัวหน้างาน

Home | Courses | VDO Clip | About me | Contact | Self Development