(2) หมวดพัฒนาทักษะการคิด (Thinking) (3) หมวดพัฒนาทักษะทั่วไป (Soft Skill) (4) หมวดการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
(5) หมวดพัฒนาองค์กร (Organization) (6) หมวดพัฒนาทักษะการขาย (Sales) (7) หมวดทักษะการโค้ช (Coaching)
 
My Profile Download
No. (1) หมวดการพัฒนาภาวะความเป็นผูนำ (Leadership) Course Outline
1 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ กดเพื่อดูรายละเอียด
2 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน กดเพื่อดูรายละเอียด
2-1 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (สอนแนว Indoor Activities) กดเพื่อดูรายละเอียด
2-2 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน) กดเพื่อดูรายละเอียด
3 การพัฒนาพลังแห่งภาวะผู้นำในตนเอง กดเพื่อดูรายละเอียด
4 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศาด้วยตัวคุณเอง กดเพื่อดูรายละเอียด
5 จิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงานสำหรับหัวหน้างาน กดเพื่อดูรายละเอียด
6 เทคนิคการให้คำปรึกษาและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา กดเพื่อดูรายละเอียด
7 ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน กดเพื่อดูรายละเอียด
8 เทคนิคการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ กดเพื่อดูรายละเอียด
9 การนำเสนองานอย่างมืออาชีพสำหรับหัวหน้างาน กดเพื่อดูรายละเอียด
10 หัวหน้างาน (ผู้นำ) ต้องเป็นโค้ช กดเพื่อดูรายละเอียด
11 ผู้นำแห่งการสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม กดเพื่อดูรายละเอียด
12 เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน กดเพื่อดูรายละเอียด
13 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ การสอนงาน และการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (2 วัน) กดเพื่อดูรายละเอียด
14 ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง กดเพื่อดูรายละเอียด
15 การพัฒนาคุณสมบัติของหัวหน้างานระดับต้น กดเพื่อดูรายละเอียด
16 การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน กดเพื่อดูรายละเอียด
17 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน กดเพื่อดูรายละเอียด

No. (2) หมวดการพัฒนาทักษะการคิด (Thinking) Course Outline
1 การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (1 วัน) กดเพื่อดูรายละเอียด
2 การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (2 วัน) กดเพื่อดูรายละเอียด
3 การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค Why -Why Analysis & 5 Why Technique กดเพื่อดูรายละเอียด
4 การตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค PDPC กดเพื่อดูรายละเอียด
5 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา กดเพื่อดูรายละเอียด
6 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ กดเพื่อดูรายละเอียด
7 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ กดเพื่อดูรายละเอียด
8 การคิดเชิงกลยุทธ์และแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม กดเพื่อดูรายละเอียด
9 การคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ กดเพื่อดูรายละเอียด
10 คิดดี คิดเป็น ด้วยการพัฒนาทักษะการคิด กดเพื่อดูรายละเอียด
11 การบริหารเวลาด้วยความคิดเชิงกลยุทธ์ กดเพื่อดูรายละเอียด

No. (3) หมวดการพัฒนาทักษะทั่วไป (Soft Skill) Course Outline
1 การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร (Coaching by Indoor Activity) กดเพื่อดูรายละเอียด
2 เทคนิคการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้ได้ผล กดเพื่อดูรายละเอียด
3 ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน กดเพื่อดูรายละเอียด
4 ทัศนคติเชิงบวกกับเทคนิคการแก้ปัญหา กดเพื่อดูรายละเอียด
5 6 Qs เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง กดเพื่อดูรายละเอียด
6 การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน กดเพื่อดูรายละเอียด
7 การพัฒนาเชาว์อารมณ์ (EQ) เพื่อความสำเร็จในชีวิต กดเพื่อดูรายละเอียด
8 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Self - Improvement) กดเพื่อดูรายละเอียด
9 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ และประสานงานเพื่อความสำเร็จในการทำงาน กดเพื่อดูรายละเอียด
10 การเสริมสร้างความมั่นใจและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน เพื่อความสุขในการทำงาน กดเพื่อดูรายละเอียด
11 ศิลปะการพูดและนำเสนอในที่ชุมชน (2 วัน) กดเพื่อดูรายละเอียด
12 สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ กดเพื่อดูรายละเอียด
13 เป้าหมายนำคุณสู่ความสำเร็จ กดเพื่อดูรายละเอียด
14 การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ กดเพื่อดูรายละเอียด
14-1 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) กดเพื่อดูรายละเอียด
14-2 เทคนิคการสร้างกิจกรรม (เกม) ประกอบการฝึกอบรม กดเพื่อดูรายละเอียด
15 การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอเพื่อความสำเร็จในการทำงาน กดเพื่อดูรายละเอียด
16 การเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยเทคนิค NLP กดเพื่อดูรายละเอียด
17 คุณธรรมจริยธรรมกับความสำเร็จในการทำงาน กดเพื่อดูรายละเอียด
18 สร้างบริการเป็นเลิศ เริ่มต้นที่ใจคุณ กดเพื่อดูรายละเอียด
19 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ กดเพื่อดูรายละเอียด
20 การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ กดเพื่อดูรายละเอียด
21 การบริหารความขัดแย้งเชิงประสิทธิผล กดเพื่อดูรายละเอียด
22 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนเชิงประสิทธิผล กดเพื่อดูรายละเอียด
23 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรด้วยจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ กดเพื่อดูรายละเอียด
24 เสริมสร้างคุณค่าให้ชีวิต ด้วยหลักคิดที่เปลี่ยนแปลง กดเพื่อดูรายละเอียด
25 การสร้างค่านิยมหลักให้กับองค์กร กดเพื่อดูรายละเอียด
26 การบริหารการเปลี่ยนแปลง กดเพื่อดูรายละเอียด
27 บุคลากรทรงประสิทธิภาพในองค์กร คุณสร้างได้ กดเพื่อดูรายละเอียด
28 การพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับในองค์กร กดเพื่อดูรายละเอียด
29 การพัฒนาตนเองและทีมงานอย่างสร้างสรรค์ กดเพื่อดูรายละเอียด

No. (4) หมวดการพัฒนาทักษะการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) Course Outline
1 7 เครื่องมือคุณภาพใหม่เพื่อการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (7 New QC Tools) กดเพื่อดูรายละเอียด
2 7 เครื่องมือคุณภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (7 QC Tools) กดเพื่อดูรายละเอียด
3 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) เพื่อการเพิ่มผลผลิต กดเพื่อดูรายละเอียด
4 TQM การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม กดเพื่อดูรายละเอียด
5 QC Story และเทคนิคการแก้ปัญหาคุณภาพอย่างเป็นระบบ กดเพื่อดูรายละเอียด
6 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการจัดทำมาตรฐาน กดเพื่อดูรายละเอียด
6-1 วิทยากรภายในระบบมาตรฐานการจัดทำ 5ส กดเพื่อดูรายละเอียด
7 การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ กดเพื่อดูรายละเอียด
8 ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง กดเพื่อดูรายละเอียด
9 การทำไคเซ็นในสำนักงาน กดเพื่อดูรายละเอียด
10 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (โรงงาน) กดเพื่อดูรายละเอียด
11 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (สำนักงาน) กดเพื่อดูรายละเอียด
12 การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) กดเพื่อดูรายละเอียด
12-1 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Continuous Improvement) กดเพื่อดูรายละเอียด
13 การควบคุมกระบวนการผลิตโดยกลวิธีเชิงสถิติ (SPC) กดเพื่อดูรายละเอียด
14 เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต Poka Yoke กดเพื่อดูรายละเอียด
15 ระบบการควบคุมด้วยสายตา Visual Control กดเพื่อดูรายละเอียด
16 การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบด้วยเทคนิค FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) กดเพื่อดูรายละเอียด
17 การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why–Why Analysis เพื่อการแก้ไขสำหรับหัวหน้างาน กดเพื่อดูรายละเอียด
18 การฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค OJT (On The Job Training) กดเพื่อดูรายละเอียด
18-1 ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน (OJT Non - Factory) กดเพื่อดูรายละเอียด
19 การทำงานเชิงรุกพื่อการเพิ่มผลผลิต กดเพื่อดูรายละเอียด
20 สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กดเพื่อดูรายละเอียด
21 เทคนิคการวางแผนและปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ กดเพื่อดูรายละเอียด
22 สร้างจิตสำนึกเพิ่มผลิตภาพและการปรับปรุงคุณภาพ กดเพื่อดูรายละเอียด
23 เทคนิคการสร้างจิตสำนึกการลดต้นทุนอย่างได้ผล กดเพื่อดูรายละเอียด
24 การลดต้นทุนความสูญเสียและสูญเปล่าในองค์กร กดเพื่อดูรายละเอียด
25 เทคนิคการค้นหาและการลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri กดเพื่อดูรายละเอียด
26 เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิตเชิงประสิทธิผล กดเพื่อดูรายละเอียด
27 การลดต้นทุนด้วยหลักของวิศวกรรมคุณค่า กดเพื่อดูรายละเอียด
28 การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ กดเพื่อดูรายละเอียด

No. (6) หมวดการพัฒนาทักษะการขาย (Sales & Marketing) Course Outline
1 การพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับนักขายมืออาชีพ กดเพื่อดูรายละเอียด
2 การสร้างระบบบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ กดเพื่อดูรายละเอียด
3 การสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือสำหรับนักขาย กดเพื่อดูรายละเอียด
4 การเพิ่มยอดขายด้วยเทคนิค NLP กดเพื่อดูรายละเอียด
5 กระบวนการขายทรงประสิทธิภาพ 7 ขั้นตอน กดเพื่อดูรายละเอียด
6 การพัฒนาทักษะของนักขายเชิงที่ปรึกษา กดเพื่อดูรายละเอียด

No. (7) หมวดการพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching) Course Outline
1 การสร้างทักษะการโค้ชด้วยตัวคุณเอง กดเพื่อดูรายละเอียด
2 สร้างผลการปฏิบัติให้สูงขึ้นด้วยการโค้ช กดเพื่อดูรายละเอียด
3 กลยุทธ์พัฒนาตนเองด้วยการโค้ช กดเพื่อดูรายละเอียด
4 การโค้ชจากจุดแข็งด้วยจิตวิทยาเชิงบวก กดเพื่อดูรายละเอียด
5 การพัฒนาทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน กดเพื่อดูรายละเอียด
คู่มือคัดเลือกหลักสูตร BTG
5 รูปแบบการอบรม
8 หมวดหลักสูตรคุณภาพ
 
Home | Courses | VDO Clip | About me | Contact | Self Development