NO.1 ชีวิตต้องมีเป้าหมาย อ่านบทความ
NO.2 ความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับผู้นำ อ่านบทความ
No.3 AQ : ความฉลาดในการเผชิญวิกฤต อ่านบทความ
No.4 หลักสำคัญของการคิดแก้ปัญหา อ่านบทความ
No.5 การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ อ่านบทความ
No.6 วงจร PDCA กับการแก้ปัญหาคุณภาพ อ่านบทความ
No.7 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools อ่านบทความ
No.8 ขจัดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Lean อ่านบทความ
รวมบทความที่น่าสนใจ Click!!!

Course Outline Detail Download | Application Form

วิทยากรประจำสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่ง

อาจารย์สุทธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ อาจารย์สมกานต์ ทิพยวัฒนกุล อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า อาจารย์พรทิพย์  ตัตตะวะศาสตร์
หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
1.ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
2.การพัฒนาศักยภาพภายใน ตนเองสู่การเป็นผู้นำ
3.พลังคน พลังทีม พลังสู่ความสำเร็จ
4.การสร้างมนุษยสัมพันธ์
1.การบริหารงานบุคคลสำหรับ หัวหน้างาน (HR for non HR)
2.เทคนิคการบริหารคนเก่ง (Talent Management)
3.เทคนิคการจัดทำ IDP
4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.การสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพ
2.การพัฒนาบุคลิกภาพ ในงานบริการ
3.การบริการอย่างสร้างสรรค์
4.ปลุกพลังคิดบวก
1.การพัฒนาภาวะผู้นำภายใน ตนเอง
2.Training Roadmap Development
3.Team Building Activity
4.การทำงานเป็นทีม
อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ อาจารย์วิชัย วรธานีวงศ์ อาจารย์วีรภัทร์ พันธุ์หาญ อาจารย์ฉัตรชัย เสือจุ้ย
หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
1.การสร้างกลยุทธ์โลจิสติกส์
2.การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
1.เทคนิคการเป็นพิธีกรอย่าง มืออาชีพ
1.ภาวะผู้นำกับการบริหารงาน
2.การพัฒนาทักษะการคิด
3.การทำงานเป็นทีม
1.การฝึกซ้อมดับเพลิงและ อพยพหนีไฟ (ตามข้อบังคับของกฏหมาย)
อาจารย์ดนูทัศน์ ศรีสำอาง อาจารย์สุชาติ นันทะ อาจารย์วรพร หยาดผกา อาจารย์อธิภัทร ศรีม่วง
หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ
1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน การทำงาน
2.การขับขี่ยานพาหนะเพื่อการ ขนส่งอย่างปลอดภัย
3.ผู้ควบคุมปั้นจั่น ฯลฯ
1.การวิคราะห์หาเหตุและผล ด้วย Cause & Effect Diagram
2.การวิเคราะห์การล้มเหลวและ ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย FMEA
3.ความสูญเปล่า 7 ประการ
1.การคิดเชิงวิเคราะห์
2.การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM)
3.การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
4.Team Building Activity
1.การออกแบบและกำหนด KPI ให้ได้ผล (เชิงปฏิบัติ)
2.เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
3.HR for non-HR
4.Leadership มือใหม่ ปั้นได้

ตัวอย่างคลิปวีดีโอของอาจารย์ธนายุทธ

"เรียนรู้ง่ายๆ และได้ผลสไตล์บานาน่า เทรนนิ่ง" (บางส่วนของผลงานฝึกอบรม)

การพัฒนาพลังแห่งภาวะผู้นำในตนเอง JATCO (จาโตโค) การพัฒนาพลังแห่งภาวะผู้นำในตนเอง อิตาเลี่ยนไทย การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ คริสเตียนี แอนด์ นีลเส็น
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ซูมิโช การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ทีมมหัศจรรย์ ร่วมแรงร่วมใจไขว่คว้าความสำเร็จ JTEKT Automotive

เทคนิคการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้ได้ผล JTEKT Automotive เทคนิคการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้ได้ผล JTEKT Automotive
สร้างบริการเป็นเลิศ เริ่มต้นที่ใจคุณ Golden Food สร้างบริการที่เป็นเลิศ เริ่มต้นที่ใจคุณ เซฟทีคัท (CS Electronic) การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา Apex Circuit
ทีมมหัศจรรย์ ร่วมแรงร่วมใจไขวคว้าความสำเร็จ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ํามันกระบี่ รุ่นที่ 1/2 ทีมมหัศจรรย์ ร่วมแรงร่วมใจไขวคว้าความสำเร็จ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ํามันกระบี่ รุ่นที่ 2/2 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทีมมหัศจรรย์ ร่วมแรงร่วมใจไขว่คว้าความสำเร็จ SEI รุ่นที่ 1/2 ทีมมหัศจรรย์ ร่วมแรงร่วมใจไขว่คว้าความสำเร็จ SEI รุ่นที่ 2/2 ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน Netmarks(Thailand)
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน สยามวู๊ดแลนด์ รุุ่นที่ 1/3 ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน สยามวู๊ดแลนด์ รุุ่นที่ 2/3 ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน สยามวู๊ดแลนด์ รุุ่นที่ 3/3
การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ รุ่นที่ 1/6 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ รุ่นที่ 2/6 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ รุ่นที่ 3/6
การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ รุ่นที่ 4/6 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ รุ่นที่ 5/6 การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ รุ่นที่ 6/6
การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ บุญรอดบริวเวอรี่ การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ การไฟฟ้านครหลวงนนทบุรี รุ่นที่ 1/2 การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ การไฟฟ้านครหลวงนนทบุรี รุ่นที่ 2/2
การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ Energymax การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ Thai Summit การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคแก้ปัญหา Dic Graphic
การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ Enlighten Group การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Suretank
ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน Apex Circuit ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างานน สยามโตชู การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ไทยเทพรส รุ่นที่ 1/2 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ไทยเทพรส รุ่นที่ 2/2 การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ Minigrip
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองสวัสดิภาพ การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ Chuhatsu การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ Star core
ทักษะที่สำคัญสำหรับนักขายมืออาชีพ ไทยไวนิล การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ สหกิจวิศาล รุ่นที่ 1/2 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ สหกิจวิศาล รุ่นที่ 2/2
การสื่อสาร สร้างมนุษยสัมพันธ์ และการประสานงาน Cobra International การสื่อสาร สร้างมนุษยสัมพันธ์ และการประสานงาน Asia Modify การสื่อสาร สร้างมนุษยสัมพันธ์ และการประสานงาน Pigeon
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ปัญจพลไฟเบอร์ 5Q เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง กรมควบคุมมลพิษ 6Q เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง สยามโตชู
ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน Mizuki เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน Nissan 5Q เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง Filter Vision
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Apex Circuit การบริหารความขัดแย้งเชิงประสิทธิผล อิโต เซอิโค 5Q เทคนิคง่ายๆ ในการพัฒนาตนเอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยแนวคิดลีน คริสเตียนนี แอนด์ นีลเส็น เสริมสร้างคุณค่าให้ชีวิต ด้วยหลักคิดที่เปลี่ยนแปลง Nissei Trading การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 360 องศา มูลนิธิกระจกเงา
เชื่อสิ! ดีกว่านี้คุณก็ทำได้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เชื่อสิ! ดีกว่านี้คุณก็ทำได้ Trusty Project Management รุ่นที่ 1/2 เชื่อสิ! ดีกว่านี้คุณก็ทำได้ Trusty Project Management รุ่นที่ 2/2
กระบวนการขายทรงประสิทธิผล 7 ขั้นตอน ไทยสมุทรประกันชีวิต รุ่นที่ 1/6 กระบวนการขายทรงประสิทธิผล 7 ขั้นตอน ไทยสมุทรประกันชีวิต รุ่นที่ 2/6 กระบวนการขายทรงประสิทธิผล 7 ขั้นตอน ไทยสมุทรประกันชีวิต รุ่นที่ 3/6
กระบวนการขายทรงประสิทธิผล 7 ขั้นตอน ไทยสมุทรประกันชีวิต รุ่นที่ 4/6 กระบวนการขายทรงประสิทธิผล 7 ขั้นตอน ไทยสมุทรประกันชีวิต รุ่นที่ 5/6 กระบวนการขายทรงประสิทธิผล 7 ขั้นตอน ไทยสมุทรประกันชีวิต รุ่นที่ 6/6
การขายประกันชีวิตรายใหญ่ ไทยสมุทรประกันชีวิต คิดดี คิดเป็น ด้วยการพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสาร สร้างมนุษยสัมพันธ์ และการประสานงาน Food and Drink
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน Takenaka ก่อสร้าง การให้คำปรึกษาและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา สหกิจวิศาล รุ่นที่ 1/2 การให้คำปรึกษาและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา สหกิจวิศาล รุ่นที่ 2/2
เชื่อสิ! ดีกว่านี้คุณก็ทำได้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมใหม่ สหกิจวิศาล รุ่นที่ 1/2 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมใหม่ สหกิจวิศาล รุ่นที่ 2/2
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน SP Metal การพัฒนาทักษะการสื่อสารและนำเสนอ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ Nichias
สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ Nichias การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ Seiko การลดต้นทุนความสูญเปล่าในองค์กร Nissei
7 QC Tools : Honda 7 QC Tools : Honda 7 QC Tools : Honda
ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ Thai Nippon Seiki การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Thai Nippon Seiki ไคเซ็น : Kaizen : TFO Tech
 
มาตรฐานการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ 1/2 ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง มาตรฐานการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ 2/2 ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง  

คู่มือคัดเลือกหลักสูตร BTG
5 รูปแบบการอบรม
8 หมวดหลักสูตรคุณภาพ
 
Home | Courses | VDO Clip | About me | Contact | Self Development