รวมรูปภาพแสดงตัวอย่างผลงานการฝึกอบรม

My Profile Download

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]

[27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ" รุ่นที่ 1
หลักสูตร "เทคนิคการปลูกจิตสำนึกรักองค์กรให้ได้ผล"
หลักสูตร "ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงาน"
หลักสูตร "การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ"

[Continue...]

คู่มือคัดเลือกหลักสูตร BTG
 
 
 
 
 
 
 
 
Home | Courses | VDO Clip | About me | Contact | Self Development