รวมบทความและคลิปวีดีโอการพัฒนาตนเอง 8 หมวดหลักสูตร

Leadership No.1 | ชีวิตต้องมีเป้าหมาย

Leadership No.2 | ความแตกต่างของ "หัวหน้า" กับ "ผู้นำ"

Leadership No.3 |

Leadership No.4 |

Leadership No.5 |

Leadership No.6 |

Leadership No.7 |

Leadership No.8 |

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

Thinking No.1 | หลักสำคัญของการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

Thinking No.2 | การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

Thinking No.3 |

Thinking No.4 |

Thinking No.5 |

Thinking No.6 |

Thinking No.7 |

Thinking No.8 |

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

Soft Skill No.1 | AQ : ความฉลาดในการเผชิญวิกฤต

Soft Skill No.2 |

Soft Skill No.3 |

Soft Skill No.4 |

Soft Skill No.5 |

Soft Skill No.6 |

Soft Skill No.7 |

Soft Skill No.8 |

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

Productivity No.1 | วงจร PDCA กับการแก้ปัญหาคุณภาพ

Productivity No.2 | 5ส กลยุทธ์ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

Productivity No.3 | เคiรื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools

Productivity No.4 | การขจัดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Lean

Productivity No.5 |

Productivity No.6 |

Productivity No.7 |

Productivity No.8 |

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

HRD & OD No.1 |

HRD & OD No.2 |

HRD & OD No.3 |

HRD & OD No.4 |

HRD & OD No.5 |

HRD & OD No.6 |

HRD & OD No.7 |

HRD & OD No.8 |

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

Sales No.1 |

Sales No.2 |

Sales No.3 |

Sales No.4 |

Sales No.5 |

Sales No.6 |

Sales No.7 |

Sales No.8 |

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

Coaching No.1 |

Coaching No.2 |

Coaching No.3 |

Coaching No.4 |

Coaching No.5 |

Coaching No.6 |

Coaching No.7 |

Coaching No.8 |

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| อ่านต่อ...

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

| Download

Banana Training Guide

คลิปวีดีโอการพัฒนาบุคลากร
Home | Courses | VDO Clip | About me | Contact | Self Development